leetcode-695. Max Area of Island(C语言)

问题描述

给定一个二维数组,1代表岛屿,0代表海洋。岛屿在垂直或者水平方向上相连。求面积最大的岛屿。

[[0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0],
 [0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],
 [0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0],
 [0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0]]
最大岛屿面积为6.

代码

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int find(int **grid,int gridRowSize,int gridColSize,int i,int j){
   if(i<0||i>=gridRowSize||j<0||j>gridColSize)return 0;
   if(grid[i][j]==1){
     grid[i][j]=0;
    return 1+find(grid,gridRowSize,gridColSize,i-1,j)+find(grid,gridRowSize,gridColSize,i+1,j)
        +find(grid,gridRowSize,gridColSize,i,j-1)+find(grid,gridRowSize,gridColSize,i,j+1);
   }
   else return 0;
}
int maxAreaOfIsland(int** grid, int gridRowSize, int gridColSize) {
   int max=0;
   for(int i=0;i<gridRowSize;i++){
    for(int j=0;j<gridColSize;j++){
      if(grid[i][j]!=0){
         int k= find(grid,gridRowSize,gridColSize,i,j);
         if(k>max){
           max=k;
         }
      }
    }
   }
   return max;
}
int main()
{
   int m=8,n=13;
   int a[8][13]={0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,
          0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,
          0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,
          0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,
          0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,
          0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,
          0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,
          0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0};
   int **grid=(int **)malloc(sizeof(int *)*m);
   for(int i=0;i<m;i++){
    grid[i]=(int *)malloc(sizeof(int)*n);
   }
   for(int i=0;i<m;i++){
    for(int j=0;j<n;j++){
      grid[i][j]=a[i][j];
    }
   }
   printf("%d",maxAreaOfIsland(grid,8,13));
}


;