Leetcode 二分查找

给定一个 n 个元素有序的(升序)整型数组 nums 和一个目标值 target  ,写一个函数搜索 nums 中的 target,如果目标值存在返回下标,否则返回 -1


示例 1:

输入: nums = [-1,0,3,5,9,12], target = 9
输出: 4
解释: 9 出现在 nums 中并且下标为 4

示例 2:

输入: nums = [-1,0,3,5,9,12], target = 2
输出: -1
解释: 2 不存在 nums 中因此返回 -1

 

提示:

 1. 你可以假设 nums 中的所有元素是不重复的。
 2. n 将在 [1, 10000]之间。
 3. nums 的每个元素都将在 [-9999, 9999]之间。

 

思路:二分查找, O(logN)

 

int search(int* nums, int numsSize, int target){
  int start = 0;
  int mid = numsSize / 2;
  int end = numsSize;
  
  while(1){
    if(nums[mid] == target)
      return mid;
    
    if(mid == start || mid == end)
      return -1;
    
    if(nums[mid] < target){
      start = mid;
      mid = (start + end) / 2;
    }else{
      end = mid;
      mid = (start + end) / 2;
    }
  }
  
  return -1;
}

 

法2,标准解

int search(int* nums, int numsSize, int target){
  int start = 0;
  int mid;
  int end = numsSize - 1;
  
  while(start <= end){
    mid = (start + end) / 2;
    if(nums[mid] == target)
      return mid;
    else if(nums[mid] < target)
      start = mid + 1;
    else
      end = mid - 1;
  }
  
  return -1;
}

 

 

;