JS实现为控件添加倒计时功能

一.概述
在有些报表需求中,需要为控件添加倒计时功能,限制到某一个时间点后能进行一项操作或不能进行某项操作,比如查询,导出功能等等,又需要人性化地显示还有多少时间,即倒计时功能,比如下图中我们限制这个报表在每天10点后才能查询
 JS实现为控件添加倒计时功能

当倒计时结束的时候,查询功能可用
 JS实现为控件添加倒计时功能

这种功能如何实现的呢
二.实现思路
主要原理是利用控件的setEnable(true)/setEnable(false)来进行设置控件的可用与不可用状态,在获取时间的过程中,需要利用到js中的获取时间,利用JS的定时器函数setInterval(function(){},time)来进行定时取得倒时时,并判断倒计时是否结束。

三.实现过程
1、修改模板
以自带的gettingstarted.cpt模板为例,设置初始化时查询按钮不可用,如下图
 JS实现为控件添加倒计时功能

2、添加倒计时控制功能
为了简化控制流程,把JS代码直接写在查询按钮的初始化后事件中,如下图

代码如下:

 1. var h=10;//限制几点可查询

 2. var m=00;//限制几分可查询

 3. var s=00;//限制几秒可查询

 4. //格式化时间

 5. function timeToString(a){

 6. //小时

 7. var s='还有'

 8. s+=parseInt(a/3600)+'时';

 9. //分

 10. s+=parseInt(a % 3600 /60)+'分';

 11. //秒

 12. s+=parseInt(a % 60)+'秒可查';

 13. return s;

 14. }

 15. var date1=new Date();

 16. var date2=new Date();

 17. //设置预置可查时间

 18. date1.setHours(h);

 19. date1.setMinutes(m);

 20. date1.setSeconds(s);

 21. //比如时间

 22. var d=(date1-date2)/1000;

 23. //如果初始化时可用,就启用按钮

 24. if(d<0){

 25. this.setValue('查询');

 26. this.setEnable(true);

 27. } else {

 28. var btn=this;

 29. //显示倒计时时间

 30. btn.setValue(timeToString(d));

 31. //设置不可用

 32. btn.setEnable(false);

 33. //定时器函数

 34. setInterval(function(){

 35. //重新设置时间

 36. date1=new Date();

 37. date2=new Date();

 38. date1.setHours(h);

 39. date1.setMinutes(m);

 40. date1.setSeconds(s);

 41. //重新当前时间与设定时间的时间差

 42. d=(date1-date2)/1000;

 43. if(d<0){

 44. btn.setValue('查询');

 45. btn.setEnable(true);

 46. } else {

 47. btn.setValue(timeToString(d));

 48. btn.setEnable(false);

 49. }

 50. },1000);

 51. }
  3.预览

最终效果如上图.

;