[leetcode] Maximal Square

Maximal Square

 • 问题描述:在一个给定的矩阵中,找到一个最大的方阵。矩阵中的元素都是0或者1.方阵内的元素要求都是1.
 • 动态规划:dp[i][j]代表以ij结束的点所能构成的最大方阵的边长。
  • 转移方程dp[i][j] = min{dp[i-1][j-1], dp[i-1][j], dp[i][j-1]} + 1. 注意这里min相当于计算交集。
//
// Created by 梁栋 on 2019-05-15.
//
#include <vector>
#include <iostream>
using namespace std;
class Solution {
public:
  int maximalSquare(vector<vector<char>>& matrix) {
    int m = matrix.size();
    if(m == 0)
      return 0;
    int n = matrix[0].size();
    int dp[m+1][n+1];
    memset(dp, 0, sizeof(dp));
    int max = 0;
    for(int i=1;i<=m;i++){
      for(int j=1;j<=n;j++){
        if(matrix[i-1][j-1] == '1'){
          dp[i][j] = min(dp[i-1][j-1], min(dp[i-1][j], dp[i][j-1])) + 1;
          max = max > dp[i][j] ? max: dp[i][j];
        }
      }
    }
    return max * max;
  }
  int maximalSquareV2(vector<vector<char>>& matrix) {
    int m = matrix.size();
    if(m == 0)
      return 0;
    int n = matrix[0].size();
    vector<int> pre(n+1, 0);
    vector<int> cur(n+1, 0);
    int max = 0;
    for(int i=1;i<=m;i++){
      for(int j=1;j<=n;j++){
        if(matrix[i-1][j-1] == '1'){
          cur[j] = min(cur[j-1], min(pre[j], pre[j-1])) + 1;
          max = max > cur[j] ? max: cur[j];
        }else{
          cur[j] = 0;
        }
      }
      cout<<max<<endl;
      fill(pre.begin(), pre.end(), 0);
      swap(pre, cur);
    }
    return max * max;
  }
};
;